ข้อมูลนักวิจัยโครงการความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์ ฯ

วันที่ 2017/1/22 19:00:00 | หมวดหมู่: การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์


Original Image
1. งานวิจัย 2558 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์
2. งานวิจัยปี 2559 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์


สนับสนุนโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ร่วมงานวิจัยประกอบด้วย

Original Image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Original Image
อาจารย์อัคกะบัทคาน ปาทาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์Original Image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภา เพชรวัฒนานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูนารถ

Original Image
นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสาร ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

Original Image
อาจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บทความนี้มาจาก ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.pbnrice.com

The URL for this article is:
http://www.pbnrice.com/modules/AMS/article.php?storyid=9