ระยะเก็บเกี่ยวของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2017/1/20 9:49:59 | หมวดหมู่: พันธ์ุข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบูรณ์

ในระยะเก็บเกี่ยวของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในเรื่องของ การตั้งอยู่ของก้านรวง ความยาวของรวงข้าว การแก่ของใบ การติดเมล็ดของรวงข้าวและการร่วงออกจากรวงข้าว รายละเอียดดูได้จากไฟล์แนบ
บทความนี้มาจาก ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.pbnrice.com

The URL for this article is:
http://www.pbnrice.com/modules/AMS/article.php?storyid=6