เมนูหลัก

เมนูข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบูรณ์

หมวดหมู่บทความข้าวพื้นเมือง

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

Remember meLost Password?

Register now!
     

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร
on 2017/1/21 12:40:00 (1232 reads)

สืบเนื่องจากที่ข้าพเจ้าได้ปลูกข้าวปลอดสารพิษ และข้าวอินทรีย์ โดยวิธีลดต้นทุนการผลิต
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นมานั้น มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวแปลงข้างเคียงและเกษตรกรที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษา
วิธีการปลูกข้าวโดยวิธีลดต้นทุนการผลิต และต่อมาได้จัดตั้งกลุ่ม ผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพรขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

Click to see original Image in a new windowClick to see original Image in a new window


  0   รหัสบทความ : 8สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูล ฐานข้อมูลข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ค้นหา

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัย


สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติดต่อกลับได้ที่

วิสาหกิจชุมชน ต.ชอนไพร
เลขที่ 209 หมู่ที่ 3
ต. ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel : ................
E-mail : ............

บทคัดย่อข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ผู้ร่วมวิจัย


ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง

อ. อัคกะบัทคาน ปาทาน

ผศ. จีรภา เพชรวัฒนานนท์

นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง

อ. เขมปริต ขุนราชเสนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Powered by PbnRice © 2016-2020 ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์