เมนูหลัก

เมนูข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบูรณ์

หมวดหมู่บทความข้าวพื้นเมือง

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

Remember meLost Password?

Register now!
     

ข้อมูลนักวิจัยโครงการความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์ ฯ
on 2017/1/22 19:00:00 (1016 reads)


Click to see original Image in a new window

1. งานวิจัย 2558 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์
2. งานวิจัยปี 2559 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์


สนับสนุนโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ร่วมงานวิจัยประกอบด้วย

Click to see original Image in a new window

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Click to see original Image in a new window

อาจารย์อัคกะบัทคาน ปาทาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์Click to see original Image in a new window

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภา เพชรวัฒนานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูนารถ

Click to see original Image in a new window

นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสาร ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

Click to see original Image in a new window

อาจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  0   รหัสบทความ : 9สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูล ฐานข้อมูลข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ค้นหา

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัย


สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติดต่อกลับได้ที่

วิสาหกิจชุมชน ต.ชอนไพร
เลขที่ 209 หมู่ที่ 3
ต. ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel : ................
E-mail : ............

บทคัดย่อข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ผู้ร่วมวิจัย


ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง

อ. อัคกะบัทคาน ปาทาน

ผศ. จีรภา เพชรวัฒนานนท์

นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง

อ. เขมปริต ขุนราชเสนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Powered by PbnRice © 2016-2020 ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์