เมนูหลัก

เมนูข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบูรณ์

หมวดหมู่บทความข้าวพื้นเมือง

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

Remember meLost Password?

Register now!
     

(1) 2 »
ข้อมูลนักวิจัยโครงการความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์ ฯ
on 2017/1/22 19:00:00 (1016 reads)


Click to see original Image in a new window

1. งานวิจัย 2558 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์
2. งานวิจัยปี 2559 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้วยการเผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์


สนับสนุนโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ร่วมงานวิจัยประกอบด้วย

Click to see original Image in a new window

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Click to see original Image in a new window

อาจารย์อัคกะบัทคาน ปาทาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์Click to see original Image in a new window

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภา เพชรวัฒนานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูนารถ

Click to see original Image in a new window

นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสาร ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

Click to see original Image in a new window

อาจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  0   รหัสบทความ : 9
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร
on 2017/1/21 12:40:00 (1231 reads)

สืบเนื่องจากที่ข้าพเจ้าได้ปลูกข้าวปลอดสารพิษ และข้าวอินทรีย์ โดยวิธีลดต้นทุนการผลิต
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นมานั้น มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวแปลงข้างเคียงและเกษตรกรที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษา
วิธีการปลูกข้าวโดยวิธีลดต้นทุนการผลิต และต่อมาได้จัดตั้งกลุ่ม ผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพรขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

Click to see original Image in a new windowClick to see original Image in a new window


  0   รหัสบทความ : 8
ระยะหลังเก็บเกี่ยว ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
on 2017/1/20 10:00:00 (1002 reads)

ในระยะหลังเก็บเกี่ยว ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเก็บข้อมูลในเรื่องของความยาวของเมล็ดข้าวเปลือก ความกว้างของเมล็ดข้าว สีของเปลือกข้าว รูปร่างข้าวกล้อง และน้ำหนักของข้าวเปลือกในจำนวน 100 เมล็ด ดูได้จากไฟล์แนบ

  0   รหัสบทความ : 7
ระยะออกรวงของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
on 2017/1/20 9:50:00 (681 reads)

ระยะออกรวงของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จะอยู่ระหว่าง 85-130 วัน ซึ่งในการเก็บข้อมูลจะดำเนินการเก็บอย่างละเอียดเช่น มุมของใบธง ความยาวของลำต้น จำนวนหน่อ มุมหรือลักษณะของกอข้าว สีของปล้องข้าว การชูรวง เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้จากไฟล์แนบ

  0   รหัสบทความ : 5
ระยะเก็บเกี่ยวของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
on 2017/1/20 9:49:59 (744 reads)

ในระยะเก็บเกี่ยวของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในเรื่องของ การตั้งอยู่ของก้านรวง ความยาวของรวงข้าว การแก่ของใบ การติดเมล็ดของรวงข้าวและการร่วงออกจากรวงข้าว รายละเอียดดูได้จากไฟล์แนบ

  0   รหัสบทความ : 6
(1) 2 »สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูล ฐานข้อมูลข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ค้นหา

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัย


สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติดต่อกลับได้ที่

วิสาหกิจชุมชน ต.ชอนไพร
เลขที่ 209 หมู่ที่ 3
ต. ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel : ................
E-mail : ............

บทคัดย่อข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ผู้ร่วมวิจัย


ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง

อ. อัคกะบัทคาน ปาทาน

ผศ. จีรภา เพชรวัฒนานนท์

นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง

อ. เขมปริต ขุนราชเสนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Powered by PbnRice © 2016-2020 ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์