เมนูหลัก

เมนูข้าวพื้นเมือง จ.เพชรบูรณ์

หมวดหมู่บทความข้าวพื้นเมือง

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

Remember meLost Password?

Register now!
รหัสบทความ : 8
Audience : Default
เวอร์ชั่น 1.00.02
Published Date: 2017/1/21 12:40:00
Reads : 1231

สืบเนื่องจากที่ข้าพเจ้าได้ปลูกข้าวปลอดสารพิษ และข้าวอินทรีย์ โดยวิธีลดต้นทุนการผลิต
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นมานั้น มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวแปลงข้างเคียงและเกษตรกรที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษา
วิธีการปลูกข้าวโดยวิธีลดต้นทุนการผลิต และต่อมาได้จัดตั้งกลุ่ม ผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพรขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

Click to see original Image in a new windowClick to see original Image in a new windowทะเบียนเลขที่ ๖-๖๗-๐๑-๑๐/๑-๐๐๒๕ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ผลิตและจำหน่ายข้าวปลอดสารพิษ ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดสารพิษ แปรรูปข้าวปลอดสารพิษ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวปลอดสารพิษ ทั้งนี้เพื่อจะลดต้นทุนการผลิตและการสร้างมูลค่าผลผลิตให้เพิ่มขึ้น เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปลูกเอง แปรรูปเอง และขายเอง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๒๕ ราย ผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ (GAP) และข้าวอินทรีย์ โดยกลุ่มได้ขอรับรองมาตรฐานแปลงผลิต จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมพื้นที่ปลูกข้าวในปัจจุบัน จำนวน ๓๐๕ ไร่

Click to see original Image in a new window


Click to see original Image in a new windowรูปผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง (ตราข้าวทวีสุข)
ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าคุณภาพ OTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)

Click to see original Image in a new window


เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร

Click to see original Image in a new window


นายพิเชียร ระวิระ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายสถิต ยะแก้ว
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร

Click to see original Image in a new window


หนังสือสำคัญการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

รายชื่อสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร

Click to see original Image in a new window


Click to see original Image in a new window

Click to see original Image in a new window


นายภาณุสิทธ์ มั่นคง
ประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร

Click to see original Image in a new window

0
|  Links 
Printer Friendly Page ส่งบทความไปหาเพื่อน

ค้นหา

ผู้สนับสนุนโครงการวิจัย


สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ติดต่อกลับได้ที่

วิสาหกิจชุมชน ต.ชอนไพร
เลขที่ 209 หมู่ที่ 3
ต. ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
Tel : ................
E-mail : ............

บทคัดย่อข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์

ผู้ร่วมวิจัย


ผศ. ดร. ศศิธร แท่นทอง

อ. อัคกะบัทคาน ปาทาน

ผศ. จีรภา เพชรวัฒนานนท์

นายภาณุสิทธิ์ มั่นคง

อ. เขมปริต ขุนราชเสนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Powered by PbnRice © 2016-2020 ข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์